Clemens Eiendom har jobbet med utvikling og regulering av et stort grunnareal på omlag 260 daa på Elverum i samarbeid med andre grunneiere.
 

Om prosjektet

Området ble i oktober 2014 solgt til Elverum Tomteselskap, og bidrar til å løse et stort boligbehov i kommunen.
Det første delfeltet vil romme 32 nye eneboligtomter og tomter til 40, alternativt 80, rekkehusleiligheter. Dette feltet skal bygges i tomteselskapets regi, og målet er å få det ferdig omregulert høsten 2015.
Totalt er det snakk om å kunne bygge mellom 800 – 1.000 nye boliger på feltet. De øvrige delfeltene skal etter planen bygges ut i samarbeid med de øvrige grunneierne i området gjennom et felles utbyggingsselskap.
Kommunestyret i Elverum ser positivt på tomteoppkjøpet fra Opplysningsvesenets fond. Politikerne ønsker å bidra til at fremforhandlede avtaler gjennomføres som avtalt.
Elverum tomteselskap kan nå for alvor starte arbeidet med å opparbeide et boligområde for fremtidige innbyggere.
 
Link til kommunens hjemmesider:

Beliggenhet

Adresse