Som en av Norges største grunneiere har Ovf eiendommer over hele landet. Eiendomsmassen danner grunnlaget for langsiktig verdiskapning, blant annet gjennom datterselskapet Clemens Eiendom.

Fondets verdier består av prestegårder, betydelige andre arealer og finanskapital. Ovf eier ca. 600 eiendommer fordelt på alle landets fylker.

Fondets forretningsområder er eiendom, kraft, kapitalforvaltning og IKT.

Etter at boplikten for prester opphørte 01.09.2015 vil det å holde og vedlikeholde presteboliger fortsatt være en viktig oppgave for Ovf. Mange prestegårder er av stor lokal og nasjonal kulturhistorisk verdi. Mer enn 300 av fondets bygninger er fredet, av disse er drøyt 100 presteboliger.

Ovf er hjemlet i Grunnloven § 116 og i Lov om Opplysningsvesenets fond. Ovf er en profesjonell aktør, og skal drive sin virksomhet til markedsmessige betingelser. Fondets virksomhet skal sikre at avkastningen kommer den norske kirke til gode og at verdiene blir bevart.

Les mer om Ovf på deres nettsider