Velkommen til Clemens Eiendom
Foredling og realisering av Ovf sine eiendomsverdier

Næringseiendom

Utleie av 30 000 kvm næringseiendom til kirkelige og kommersielle formål
Forvaltning

Eiendom til salgs

Tomter og eiendommer for salg
Tomter

Prosjekter

Prosjekter under utvikling
Prosjekter under utviklingReferanser

Mer om oss

Clemens Eiendom AS

Clemens Eiendom AS er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), og er opprettet for å gjennomføre kommersiell utvikling av Ovfs eiendommer. Gjennom identifikasjon, idéskapning og utvikling av prosjekter, samt forvaltning av næringseiendom, skal Clemens Eiendom bidra til økning og realisering av Ovfs eiendomsverdier

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond skal gjennom profesjonell finans- og eiendomsforvaltning skape verdier til fordel for Den norske kirke. Fondet er hjemlet i Grunnloven § 116 og ble opprettet i 1821.

Verdigrunnlag

Opplysningsvesenets fonds eiendommer og kapital skal forvaltes forretningsmessig forsvarlig. Viktige hensyn ved forvaltningen er også å ivareta de kirkekulturhistoriske verdier som særlig prestegårdene representerer. De sentrale retningslinjer for fondets forvaltning finnes i Grunnloven §116, Lov om Opplysningsvesenets fond av 7. juni 1996 nr. 33, og er nedfelt i ulike stortingsdokumenter (Innst. S. nr. 222 (1984-85), St. meld. nr. 64 (1984-85). Opplysningsvesenets fonds etiske grunnverdier er tuftet på Den norske kirkes samfunnsengasjement for å fremme menneskeverd, fred, menneskerettigheter og respekt for skaperverket.